سرفصل موضوعات در دست اقدام

 

  • حمایت از دانشجویان بی بضاعت دانشگاه از طریق راه اندازی صندوق قرض الحسنه دانشجویی و صندوق نیکوکاری؛
  • پشتیبانی و حمایت از سنت پسندیده  ازدواجهای دانشجویی در دانشگاه؛
  • حمایت از طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اساتید دانشگاه؛
  • حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و نخبگان دانشگاه؛
  • حضور و مشارکت در خرید و تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز دانشگاه؛
  • ایفای نقش فعال برای ارتباط دانشگاه با  صنعت، تجارت و به منظور ترویج کارآفرینی و فضای کسب و کار؛
  • حمایت از کارآفرینان جوان دانشجو و شرکت های دانش بنیان نوپای دانشگاه؛
  • حضور، مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای ایده ها و طرح های کاربردی و کارآفرینانه جهت تجاری سازی و تکمیل چرخه ایده تا محصول.