سرفصل موضوعات در دست اقدام

 

- حمایت از دانشجویان بی بضاعت دانشگاه از طریق راه اندازی صندوق قرض الحسنه دانشجویی و صندوق نیکوکاری.

- پشتیبانی و حمایت از سنت پسندیده  ازدواجهای دانشجویی در دانشگاه.

- حمایت از طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اساتید دانشگاه

- حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و نخبگان دانشگاه.

- حضور و مشارکت در خرید و تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز دانشگاه.

-ایفای نقش فعال برای ارتباط دانشگاه با  صنعت، تجارت و به منظور ترویج کارآفرینی و فضای کسب و کار.

-حمایت از کارآفرینان جوان دانشجو و شرکت های دانش بنیان نوپای دانشگاه.

-حضور، مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای ایده ها و طرح های کاربردی و کارآفرینانه جهت تجاری سازی و تکمیل چرخه ایده تا محصول