تماس با ما

 

همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا - ساختمان مرکزی- اتاق B1

مسئول دبیرخانه: محمد مصطفی ربیعی

کد پستی: 65178-38695

تلفن: 38380634-81-98+