تاریخچه و معرفی بنیاد

 

با عنایت به اینکه آموزش و پژوهش از ارکان اصلی رشد و توسعه فرهنگی و اقتصادی در هر کشور است و با توجه به محدودیت بودجه های دولتی و وجود فضا و بستر گسترده سرمایه گذاری در این حوزه، آموزش عالی نیازمند توجه بیشتری می باشد. لذا بنیاد خیرین حامی دانشگاه بوعلی سینا با هدف تقویت و گسترش زیر ساخت های علم و فناوری و ضرورت اشاعه فرهنگ اسلامی وقف و امور خیریه در راستای توسعه آموزش عالی در استان همدان ایجاد شده است.

بنیاد خیرین حامی دانشگاه بوعلی سینا از آغاز فعالیت دانشگاه  و با هدف حمایت از آن در تمامی زمینه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی بصورت غیر رسمی شروع به کار نموده است.

با توجه به اینکه به منظور رشد و تعالی آموزش عالی، حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و چهارم امری اجتناب ناپذیر می باشد از اسفند سال 1395 به لطف پروردگار و یاری اعضا محترم هیات موسس و خیرین دانشگاه اقدامات لازم جهت ثبت بنیاد خیرین آغاز شد که بحمداله در تاریخ 1397/08/14به شماره 835 در اداره ثبت اسناد استان همدان ثبت گردید.

امید است در سالهای آتی، شاهد دانشگاه بوعلی سینا به عنوان دانشگاهی کارآفرین (نسل سوم) و موثر در رفاه و پیشرفت مردم کشور عزیزمان و بالاخص استان همدان باشیم.