اعضای هیأت مدیره

 

آقای دکتر حسین رضوان  سمت:رئیس هیات مدیره (ریاست محترم دانشگاه بوعلی سینا)

آقای دکتر منوچهر رشادی سمت: مدیر عامل بنیاد خیرین (عضو محترم هیات علمی دانشگاه)

آقای دکترجلال صادقیان سمت :نایب رئیس هیات مدیره (عضو محترم هیات علمی دانشگاه بوعلی)

آقای دکتر حسن رحیمی سمت:عضو علی البدل (عضو هیات علمی دانشگاه ومعاون فرهنگی دانشگاه)

جناب آقای داود دمقی عضو اصلی هیات مدیره و خزانه دار(مدیر اسبق دانشجویی دانشگاه)

آقای دکترابراهیم نصیر الاسلامی سمت :عضو علی البدل(عضو هیات علمی دانشگاه و معاون دانشجویی)

آقای دکتر محمد حسن اسدی سمت: بازرس اصلی (عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی و مدیر حقوقی)

آقای دکتر حسین میرابیان سمت: بازرس علی البدل (مدیرعامل محترم شرکت بتن صنعت بریس و از خیرین استان همدان)

آقای امیر حسن یعقوبی روشن عضو اصلی هیات مدیره