حامی شو

همه ی جوامع پیشرفته سرمایه گذاری در حوزه ی علم و فناوری را در جهت رفع مشکلات و ارتقای سطح زندگی و اشتغال از مهم ترین و تاثیرگذار ترین روش ها قلمداد میکنند. امید است که با مشارکت همگانی بتوانیم سطح کشور عزیزمان در حوزه ی علم و فناوری را روز به روز بالاتر ببریم و در جهت پایداری ان بکوشیم.

 

برای اهدای هدایای خود میتوانید از شماره حساب 2413348350 به نام بنیاد خیرین دانشگاه بوعلی سینا نزد بانک تجارت شعبه ی دانشگاه بوعلی سینا استفاده کنید.