تماس با ما

همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا - ساختمان مرکزی- اتاق B1
              مسئول دبیرخا نه: محمدمصطفی ربیعی             
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38380634

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند